• Διατάξεων γ-camera / SPECT,
  • Εξοπλισμού εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής κατηγορίας Α-1, Α-2