Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216Β/2001) αποτελούν νόμο του Ελληνικού Κράτους και αποσκοπούν στην προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις πιθανές επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Στο πρώτο μέρος των Κανονισμών περιλαμβάνονται οι βασικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις ακτινοπροστασίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εγκυμονούν κινδύνους από ιοντίζουσες ακτινοβολίες:

Όρια δόσεων για το γενικό κοινό

Όρια δόσεων επαγγελματικά εκτιθέμενων ατόμων

Περιοριστικά επίπεδα δόσεων & οριοθέτηση περιοχών

Ορισμοί και υπολογισμοί δόσεων

Στο δεύτερο μέρος αναγράφονται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες:

Αδειοδότητηση εργαστηρίων ιατρικών εφαρμογών

Στα επόμενα μέρη περιγράφονται αναλυτικά οι ειδικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις ακτινοπροστασίας σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται:

Απαιτήσεις για πρακτικές Πυρηνικής Ιατρικής

Aπαιτήσεις για πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών για διαγνωστικούς σκοπούς

Διαχείριση και απόρριψη ραδιενεργών καταλοίπων από ιατρικές εφαρμογές