Για την ανανέωση – μεταβολή άδειας ενός εργαστηρίου ακτινοβολίων* για ιατρικούς σκοπούς απαιτούνται από την Ελληνική νομοθεσία τα ακόλουθα βήματα- τα οποία μπορούμε να αναλάβουμε να διεκπεραιώσουμε για ΕΣΑΣ:

* οποιαδήποτε πρακτική περιέχει ένα ή περισσότερα μηχανήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών

  1. Κατάθεση σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειας (3 μήνες) αίτησης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

    • Έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) , στην οποία να εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα καθώς και οι πιθανές δόσεις από αυτά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από Ακτινοφυσικό Ιατρικής.
    • Υπεύθυνη δήλωση του Υπεύθυνου του εργαστηρίου, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι μεταβολές οι οποίες έχουν επέλθει στο εργαστήριο από την προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.
  2. Ακολούθως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκδίδει το Πιστοποιητικού Καταλληλότητας και της Άδειας Λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα του εδαφίου «Έκδοση Άδειας Λειτουργίας νέου εργαστηρίου ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών».

Για την αντικατάσταση ενός συστήματος του εργαστηρίου από άλλο σύστημα του ίδιου τύπου, δεν απαιτούνται η εκ νέου χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και προέγκρισης κατασκευής αλλά μόνο τα παρακάτω βήματα:

  1. Έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης εκπονημένη από Ακτινοφυσικό Ιατρικής
  2. Πιστοποίηση CE για το νέο σύστημα
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προηγούμενα σύστημα έχει απομακρυνθεί.