Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 “Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων” (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019) υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω της διαδικασίας της καταχώρισης.

Η διαδικασία της χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 1-4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, υποβάλλουν τα ακόλουθα:

  1. αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις του κοινού και μέτρα ακτινοπροστασίας,
  2. πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού και εν γένει των συνθηκών λειτουργίας,
  3. καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,
  4. μελέτη θωρακίσεων,
  5. διαχείριση εκτός χρήσης πηγών,
  6. εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων, μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Η ΕΕΑΕ, μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγεί στον οργανισμό αποδεικτικό καταχώρισης, με ισχύ δέκα (10) ετών, εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια. Στην περίπτωση της μεμονωμένης μεταφοράς κόλων Τύπου Α, ραδιενεργού υλικού χαμηλής ειδικής ενεργότητας και επιφανειακά ρυπασμένου αντικειμένου το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ μόνο για τη μεμονωμένη μεταφορά και η συνολική διάρκεια της ισχύος δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Για την ανανέωση της καταχώρισης ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτικού καταχώρισης.

Τροποποίηση αποδεικτικού καταχώρισης

Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης, η οποία περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και πληροφορίες.

Η ΕΕΑΕ ελέγχει τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό νέο αποδεικτικό καταχώρισης, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αποδεικτικού καταχώρισης. Εάν κατά την έκδοση νέου αποδεικτικού καταχώρισης πραγματοποιηθεί επιθεώρηση, η χρονική ισχύς του νέου αποδεικτικού δύναται να είναι δεκαετής.

Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης του αποδεικτικού καταχώρισης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στο νέο αποδεικτικό που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού που σχετίζονται με την καταχώριση, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.
Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε καταχώριση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ ή να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Οι τιμές χρέωσης για την έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση καθορίζονται στο σημείο γ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τα σχετικά ΦΕΚ με τις τιμές χρέωσης).

ΠΗΓΗ: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)