Η χρήση ακτινολογικών συστημάτων στην κτηνιατρική έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την ιατρική, κυρίως λόγω της δυσκολίας τοποθέτησης και ακινητοποίησης του ζώου στη δέσμη ακτίνων – Χ. Έτσι, απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την ακτινοπροστασία των κτηνιάτρων και του προσωπικού, των ιδιοκτητών των ζώων και του κοινού. Παράλληλα ο κτηνίατρος πρέπει να έχει γνώσεις και κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε θέματα ακτινοδιαγνωστικής και ακτινοπροστασίας.

Για την αδειοδότηση δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητας για την εγκατάσταση απλών ακτινολογικών συστημάτων.

Για απλό ακτινογραφικό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Δικαιολογητικά υπευθύνου κτηνιάτρου (άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ.)
  • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας  (εφόσον απαιτείται) (άδεια άσκησης επαγγέλματος)
  • Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά επάρκειας ΕΕΑΕ (εφόσον απαιτείται) και καθήκοντα
  • Έκθεση ακτινοπροστασίας προσωπικού, και χώρων και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής
  • Οδηγίες εργασίας για την πραγματοποίηση ακτινογραφικών εξετάσεων εκτός των χώρων του εργαστηρίου.  Στις οδηγίες πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, το προσωπικό που θα συμμετέχει και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την ακτινοπροστασία του προσωπικού και του κοινού.
  • Πιστοποιητικό σήμανσης CE mark του εξοπλισμού

Εν συνεχεία, η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ενημερώνουν εγγράφως την ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο, για να διαπιστωθεί αν έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

Εφόσον όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, εκδίδεται η Ειδική Άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ με ισχύ πέντε (5) χρόνια.

Άδεια σκοπιμότητας απαιτείται μόνο για εγκατάσταση σύνθετου εξοπλισμού, δηλαδή  συστημάτων αξονικής τομογραφίας, γ-camera, ακτινοθεραπείας,  η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.